Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OBWIESZCZENIE

2012-09-07 do 2012-11-09 // Oglądano: 4577 // Wstecz
Wójta Gminy Czarny Dunajec o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.


Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący obszar:

- w Pieniążkowcach oznaczonych numerami 6,

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/278/2009 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 21 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu w/w projektów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.09.2012r. do 22.10.2012r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pok. 27 w godzinach: od 09.00 do 15.00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 18.10.2012r w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, od godziny 900 do godziny 1100.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec w Kancelarii Urzędu lub na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, oraz symbol terenu znaczonego w projekcie planu, w którym znajduje się dana nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2012r

Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz