Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

2013-05-14 do 2013-05-29 // Oglądano: 2147 // Wstecz
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gmina Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. J. Piłsudskiego 2, który wpłynął do tut. organu w dniu 23.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin (6+813,00 – 7 + 092,15) oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów (9 +182,80 – 9 + 492,00) – budowa chodnika, utwardzenie pobocza, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do potoku Bystry w miejscowości Ratułów”

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Ratułów, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

·            w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

1027/44 (1027/32); 1028/7 (1028/4); 1028/8 (1028/4); 1028/10 (1028/5); 1028/12 (1028/2); 1028/14 (1028/3); 1022/6 (1022/3); 1022/8 (1022/4); 1021/2 (1021); 1032/26 (1032/10); 1029/6 (1029/1); 1029/9 (1029/2); 1082/4 (1082/1); 1082/6 (1082/2); 1082/8 (1082/3); 1083/4 (1083/1); 1083/6 (1083/2); 1083/8 (1083/3); 1086/3 (1086/1); 1086/5 (1086/2); 1087/5 (1087/3); 11348/1 (11348); 1087/7 (1087/2); 11164/1 (11164); 11165/1 (11165); 1090/4 (1090/3); 11121/1 (11121); 929/3 (929/1); 949/2 (949); 11163/3 (11163); 11162/3 (11162); 944/5 (944/1); 944/8 (944/2); 930/6 (930/2); 930/9 (930/3); 1033/10 (1033/8); 1033/12 (1033/9); 1032/28 (1032/7); 1032/30 (1032/6); 11163/2 (11163); 11162/2 (11162); 944/4 (944/1); 944/7 (944/2); 942/4 (942/1); 11122/4 (11122/2); 930/5 (930/2); 930/8 (930/3); 930/10 (930/3)

UWAGA: oznaczenie działek podlegających podziałowi: 12345/1 (12345) gdzie:

12345/1 – nr działki powstałej z podziału i podlegające przekształceniu pod drogę

                (12345) – dotychczasowy nr działki przed podziałem

 

·           w liniach rozgraniczających teren, działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

1032/17; 1032/20; 1032/23, (przejecie), 11033; 11032 (działki drogowe),

·           w liniach rozgraniczających teren,  

11036/9; (działka drogowa, częściowo objęta wnioskiem);

 

·           działka leżąca w terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji (art. 20a Ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) – tereny wód płynących,

11124/1.

 

Podstawowe parametry techniczne dla rozbudowywanych dróg:

·            DP 1651K Czarny Dunajec – Poronin (od km 6+813,00 – do km 7+092,15)

−          klasa techniczna i użytkowa dla drogi powiatowej – „Z – droga zbiorcza”,

−          prędkość projektowa – Vp = 50 km/h,

−          przyjęta kategoria ruchu – KR 3,

−          droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa o podstawowej szerokości jezdni – 6,00 m,

−          stosowane przekroje: półuliczny (z jednostronnym krawężnikiem),

 

·            DP 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów (od km 9+182,80 – do km 9+492,00)

−          klasa techniczna i użytkowa dla drogi powiatowej –  „L – droga lokalna”

−          prędkość projektowa – Vp = 50 km/h,

−          przyjęta kategoria ruchu – KR 3,

−          droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa o podstawowej szerokości jezdni – 6,00 m,

−          stosowane przekroje: półuliczny (z jednostronnym krawężnikiem), w obrębie skrzyżowania uliczny (obustronny krawężnik).

 

 

Strona 1/2


- 2 -

 

 

Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest:

 1 .     rozbudowa odcinków dróg powiatowych nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin (od km 6+813,00 – do km 7+092,15) oraz nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów (od km 9+182,80 – do km 9+492,00):

 1.1 . w zakresie elementów drogi,

 1.2 . w zakresie elementów wyposażenia technicznego drogi:

 a) odcinkowe ścieki z prefabrykatów betonowych projektowane w poboczach drogowych,

 b) urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę – otwarte rowy drogowe,

 c) urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę – kanalizacja deszczowa,

 2 .        przebudowa infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, a znajdującej się w zakresie inwestycji,

 2.1 . zabezpieczenie sieci energetycznej niskiego napięcia,

 2.2 . przebudowa sieci teletechnicznej,

 3 .   rozbiórka i odbudowa (na granicy pasa drogowego) części ogrodzeń.

 

            Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, (ul. Harcerska 1 /1 piętro, pokój nr  111, w godzinach urzędowania oprócz piątków), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.