Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wszczęcie postępowania - ujęcie wody

2013-05-27 do 2013-06-10 // Oglądano: 2131 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam, że w dniu 22.05.2013r., na wniosek Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, działającej przez pełnomocnika Panią Jolantę Muchę, 30-698 Kraków, ul. Szybisko 30, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. „Budowa ujęcia wody w Podczerwonem, przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu i budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Czarnym Dunajcu”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

            Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewid. nr: 7637/93, 7637/92, 7968; 6351/72, 6351/70, 6351/68, 6351/66, 6351/64, 6351/62, 6351/60, 6351/58, 6351/56, 6351/54, 6351/52, 6351/50, 6351/48, 6351/46, 6351/44, 6351/42, 6351/40, 6351/38, 6351/36 obręb Podczerwone oraz na działkach ewid. nr 2856, 2855, 400/37, 400/36, 400/35, 2857/30, 2870/6, 2860 obręb Czarny Dunajec.

W niniejszej sprawie właściciele działek objętych oddziaływaniem przedsięwzięcia/ strony postępowania/, mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, pok. 37, w godzinach pracy Urzędu (8:00-15:00).

Ponadto informuję, że pismem z dnia 23 maja 2013 roku, zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowy Targu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.