Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Projekt: Gmina Czarny Dunajec – gospodarnie i innowacyjnie na rzecz poprawy środowiska naturalnego

2015-05-03 do 2015-05-08 // Oglądano: 2400 // Wstecz

Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Czarny Dunajec

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne Urząd gminy zwraca się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Czarny Dunajec o wypełnienie załączonych poniżej ankiet, które są jednocześnie zobowiązującą deklaracją uczestnictwa w projekcie.

W związku z bardzo krótkim okresem przygotowawczym wybór zainteresowanych uczestników zostanie dokonany na bazie zebranych ankiet w okresie od dnia 04.05.2015 r. do dnia 08.05.2015 r. do godziny 15.00.

Ankiety należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2  w Czarnym Dunajcu w godzinach pracy Urzędu.

Podstawowe założenia projektu;

1)     Projekt zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp do produkcji energii elektrycznej z przeznaczeniem do wykorzystania WYŁĄCZNIE na potrzeby gospodarstw domowych  - NIE MA MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDAWANIA WYPRODUKOWANEJ ENERGII BĄDŹ WYKORZYSTYWANIA JEJ NA POTRZEBY INNE NIŻ MIESZKANIOWE min. działalność gospodarcza.

2)     W przypadku otrzymania decyzji o dofinansowaniu projektu mieszkańcy wybrani do projektu będą zobowiązani do podpisania stosownych umów określających wzajemne zobowiązania rzeczowo-finansowe i wniesieniem opłat pokrywających wkład własny mieszkańca.

3)     Koszt mieszkańca szacowany do poniesienia w ramach przedmiotowego projektu szacowany jest na kwotę  ok. 7 – 8 tys zł – ostateczna wartość zostanie ustalona po przeprowadzeniu procedury PZP i wyłonieniu Wykonawcy zadania ( planowane są wpłaty w dwóch etapach tj. przed przetargiem ok. 4 tys zł i po przeprowadzeniu procedury PZP brakującą kwotę wzajemnych zobowiązań)

4)     Mieszkaniec chcący uczestniczyć w projekcie musi dysponować stabilną i trwałą płaską powierzchnią dachu / gruntu o wymiarach min. 30m2  skierowaną na południe, w miejscu niezacienionym na której dokonano by montażu paneli fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo na jaką ew. korektę kierunku pozwolą stelaże pod panele.

5)     Mieszkaniec  jest zobowiązany do samodzielnego zawarcia umowy z dostawcą/odbiorcą energii elektrycznej w zakresie przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. ZAINSALOWANA INSTALACJA MUSI BYĆ PRAWNIE PODŁĄCZONA DO SIECI ENERGETYCZNEJ NAJPÓŹNIEJ DO CZERWCA 2016 ROKU!

6)     Wszelkie dodatkowe koszty/opłaty nie objęte przedmiotowym projektem (inne niż w pkt 3 ) mieszkaniec pokrywa z własnych środków (np. opłaty podłączeniowe, dodatkowe elementy konstrukcyjne, itp.)

7)     Projekt zakłada zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych do dnia 30.09.2015 r.

8)     Gospodarstwa domowe, których zapotrzebowanie energetyczne jest mniejsze niż moc planowanej instalacji fotowoltaicznej nie będą mogły uczestniczyć w projekcie.

Z racji bardzo krótkiego terminu na realizację (bez możliwości wydłużenia) prosimy o bardzo rozważne i odpowiedzialne zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe przemyślenie możliwości montażowych, finansowych i prawnych (prawa własności do nieruchomości, możliwości zawarcia umowy z zakładem energetycznym) .

Pomimo braku na dzień dzisiejszy przedstawienia zapisów umowy z mieszkańcem Urząd Gminy Czarny Dunajec  stara się przedstawić najistotniejsze informacje które zostaną umieszczone w późniejszych umowach. Zamieszczamy też linki do stron internetowych gdzie można zapoznać się z założeniami konkursowymi i stawianymi wymogami przez instytucje zarządzające.

Wypełnienie ankiety i jej złożenie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu traktowane będzie jako akceptacja przez mieszkańca powyższych zasad uczestniczenia w projekcie i zgodą na realizację przedmiotowego projektu na nieruchomości stanowiącej własność mieszkańca.

Z faktu bardzo niewielkich środków  finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w ramach ww. konkursu szacuje się, że do projektu zakwalifikowanych zostanie ok. 22 gospodarstw domowych

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH - informacje o projekcie

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=f4d83c53-ac00-4ad2-b117-1e6c85886275&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Efundusze20072013%2Emalopolska%2Epl&ID=824

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/prow/Documents/zasoby_wodne/OZE_pytania%20i%20odpowiedzi_3_04_2015.pdf

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-3-Jakosc-zycia-na-obszarach-wiejskich-i-roznicowanie-gospodarki-wiejskiej/Podstawowe-uslugi-dla-gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej/OZE-w-PROW-2007-2013


 

docxAnkieta -mikroinstalacje OZE.
Dodano: 2015-04-29 14:47:36Pobrano: 542 // 0.13 MB