Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalacja tablicy edukacyjnej, wykonanie i instalacja tablic informacyjno-pamiątkowych oraz trwała instalacja lunety obserwacyjnej

2020-05-29 do 2020-06-09 // Oglądano: 169 // Wstecz
Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalacja tablicy edukacyjnej, wykonanie i instalacja tablic informacyjno-pamiątkowych oraz trwała instalacja lunety obserwacyjnej

Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania oraz instalacji tablicy edukacyjnej, wykonania i instalacji tablic informacyjno-pamiątkowych oraz trwałej instalacji lunety obserwacyjnej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w ramach projektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

1.       Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

2.      Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalacja tablicy edukacyjnej, wykonanie i instalacja tablic informacyjno-pamiątkowych oraz trwała instalacja lunety obserwacyjnej zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w ramach projektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres w szczególności obejmuje:

Tablica edukacyjna:

Instalacja tablicy edukacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

Tablica dwustronna o wymiarach 100x80 cm.

Materiał: dibond

 

Projektowanie tablicy edukacyjnej:

Zebranie materiałów i ilustracji oraz opracowanie informacji i grafiki tablicy.

Treść edukacyjna informująca o udostępnionym dziedzictwie przyrodniczym pogranicza

Opracowanie graficzne i merytoryczne, napisanie tekstów, tłumaczenie na język słowacki.

Tablice informacyjno pamiątkowe:

Trwała instalacja na ścieżce pieszo- rowerowej 2 tablic informacyjno-pamiątkowych.

Tablice informacyjno-pamiątkowe o wymiarach min. 90x70 cm, materiał dibond wraz ze słupkiem umieszczone na początku i końcu budowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Treść tablicy musi być zgodna z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu Interreg PL-SK 2014-2020.

 Luneta obserwacyjna:

Dostarczenie i trwały montaż lunety obserwacyjnej/widokowej bez mechanizmu wrzutowego o średnicy obiektywu 100mm i o powiększeniu 25 razy wraz z podstawą wykonania ze stali nierdzewnej. Instalacja przy miejscu odpoczynku na ścieżce pieszo-rowerowej prowadzącej na torfowiska. Luneta  pozwoli na nieinwazyjne obserwowanie dzikiej przyrody i niezwykle cennych i rzadkich biologicznie gatunków roślin i zwierząt występujących na polsko-słowackich torfowiskach

Realizacja powinna być zgodna z załączoną do zapytania ofertowego dokumentacją techniczną.

3.       Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zaprojektuje, wykona oraz zainstaluje tablicę edukacyjną, wykona i zainstaluje tablice informacyjno-pamiątkowe oraz dostarczy i trwale zainstaluje lunetę obserwacyjną zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w ramach projektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 4.       Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

 5.       Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

 6.       Płatność:

Na podstawie faktur/rachunków. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy.

 7.       Sposób przygotowania oferty:

a)     Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)      Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c)      Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d)     Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

e)     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej tj na część związaną z wykonaniem zadań tj. tablica edukacyjna, projektowanie, tablice informacyjno pamiątkowe lub wyłącznie na zadanie związane z dostarczeniem i instalacją lunety obserwacyjnej.

 8.       Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto– 100

9.       Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 09.06.2020 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

 

10.   Miejsce i sposób składania ofert:

a)       Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – jpiotrowski@czarny-dunajec.pl

b)      Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

 

11.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Biuro Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  tel. 182613537 e-mail:jpiotrowski@czarny-dunajec.pl, bchramiec@czarny-dunajec.pl

 

12.   Inne informacje:

W związku z szerokim zakresem działań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się osobami/podmiotami posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne.

Oferta wykonawcy musi uwzględniać wszelkie koszty realizacyjne oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub licencje do fotografii, tekstów, materiałów wykorzystanych na tablicach do korzystania z nich na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy bez graniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, w tym zwielokrotniania, zamieszczania i rozpowszechniania w ramach promocji projektu oraz prezentacji jego rezultatów (utrwalanie w dowolnej technice, reprodukowanie drukiem i techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do Internetu, tak aby każdy mógł się zapoznać z materiałami w wybranym czasie i miejscu, zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową oraz rozpowszechniania egzemplarzy zwielokrotnionego utworu).

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79810000 - Usługi drukowania

79822500 - Usługi projektów graficznych

79823000 - Usługi drukowania i dostawy

44230000-1 - Ciesielskie  elementy budowlane

79824000-6 – Usługi drukowania i dystrybucji

45000000-7 - Roboty budowlane

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Dokumentacja techniczna


Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 


pdfFormularz ofertowy
Dodano: 2020-05-29 12:36:49Pobrano: 70 // 1.16 MB
pdfPrzedmiar luneta
Dodano: 2020-05-29 12:37:11Pobrano: 73 // 0.34 MB
pdfPrzedmiar tablica
Dodano: 2020-05-29 12:37:12Pobrano: 75 // 0.26 MB
pdfwidok sposobu zamocowania
Dodano: 2020-05-29 12:37:12Pobrano: 76 // 0.57 MB
pdfzagospodarowanie 500
Dodano: 2020-05-29 12:37:13Pobrano: 73 // 2.27 MB
pdfZgłoszenie luneta
Dodano: 2020-05-29 12:37:15Pobrano: 113 // 9.12 MB
pdfZgłoszenie tablica
Dodano: 2020-05-29 12:37:17Pobrano: 97 // 9.09 MB