Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 118/2017 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Dunajec w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

2017-08-29 do 2017-09-16 // Oglądano: 2764 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., póz. 2147 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i wysokość opłat za zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czarny Dunajec, związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem gruntów stanowiących pasy dróg publicznych lub będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego.

§ 2. Zajęcie gruntu jest odpłatne i następuje wyłącznie za zgodą Gminy Czarny Dunajec wydanej na podstawie zawartej umowy, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku, według zasad ustalonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej winien zostać złożony minimum na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych (awarii), wymagających niezwłocznej interwencji odpowiednich służb (w takich przypadkach umowa zawierana jest po przeprowadzeniu prac).

2. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej winien zawierać: oznaczenie inwestora, wskazanie lokalizacji inwestycji (nr działki,obręb, KW), oświadczenie określające czas trwania budowy, powierzchnię terenu planowanego pod budowę wraz z powierzchnią urządzeń towarzyszących, długość i szerokość wykopu w przypadku inwestycji liniowej.

3. Do wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej należy załączyć:

1) aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub projekt techniczny z wymaganymi uzgodnieniami;

2) warunki gestora sieci dotyczące przyłączenia;

3) aktualny wypisi wyrys zewidencji gruntów lubszkic sytuacyjny, mapkęz zaznaczeniem terenu przewidzianego do zajęcia.

4.Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej, stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Podmiot zajmujący grunt zawiadamia właściciela gruntu o zakończeniu prac i o przywróceniu gruntu do stanu poprzedniego, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia.

2. Utrzymanie infrastruktury technicznej, o której mowa w § l należy do ich posiadaczy.

§ 5. 1. Ustala się następujące opłaty za zajęcie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czarny Dunajec:

1) jednorazową opłatę lokalizacyjną za czasowe zajęcie nieruchomości gminnej w celu wykonania prac, o których mowa w § l, w wysokości 5,00 zł/m2 za jedną dobę;

2) roczną opłatę za trwałe zajęcienieruchomości gminnej poprzez umieszczenie urządzeńinfrastruktury technicznej w gruncie gminnym 200,00 zł/m2 gruntu przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Stawki opłat powiększone będą o obowiązujący podatek VAT.

3. Opłata roczna z tytułu trwałego zajęcia nieruchomości za lata następne będzie podwyższana o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

4. W przypadku realizacji robót bez wymaganej zgody Gminy Czarny Dunajec, nalicza się opłatę tytułem odszkodowania w wysokości 300% obowiązującej stawki opłaty za cały okres korzystania z gruntu bez wymaganej zgody.

§6. 1. Wzór umowy na czasowe zajęcie nieruchomości gminnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór umowy na trwałe zajęcie nieruchomości gminnej stanowi załączniki nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 1. Powierzchnię zajmowanego gruntu przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych metrów w górę.

2. W przypadku inwestycji liniowej podziemnej ( trwałe zajecie terenu ) liczy się powierzchnię wykopu, tj. długość i szerokość wykopu wraz ze zwałami ziemi.

§ 8. 1. Opłat za zajęcie nieruchomości gminnych nie pobiera się w przypadkach:

1)robót realizowanych ze środków Gminy Czarny Dunajec lub z udziałem środków Gminy Czarny

Dunajec;

2) robót realizowanych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem Gminy Czarny Dunajec,

3) robót realizowanych na cele technicznego uzbrojenia terenu, które podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Gminy Czarny Dunajec bez zwrotu nakładów poniesionych przez inwestora.

2. Zajmujący nieruchomość w celu realizacji prac, o których mowa w § 8 ust. l pozostaje w obowiązku złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej oraz uzyskania pisemnej zgody ze strony gminy.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec.


docxUMOWA w sprawie stałego zajecia nieruchomości gminnych.
Dodano: 2017-08-29 09:36:59Pobrano: 701 // 0.02 MB
docxUMOWAw sprawie czasowego zajęcia nieruchomości gminnej.
Dodano: 2017-08-29 09:37:00Pobrano: 696 // 0.02 MB
docxWNIOSEK o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminną.
Dodano: 2017-08-29 09:37:00Pobrano: 544 // 0.02 MB