Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Aktualne informacje
Użytkownicy szlaku wokół Tatr mogą już korzystać ze strefy rekreacyjno- edukacyjnej w Chochołowie!
// 2020-11-12 Użytkownicy szlaku wokół Tatr mogą już korzystać ze strefy rekreacyjno- edukacyjnej w Chochołowie!
W październiku 2020 r. w miejscowości Chochołów firma Usługi Ziemne Rzadkosz Grzegorz zakończyła budowę strefy rekreacyjno-edukacyjnej wyposażonej w elementy aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży, osób starszych, rowerzystów. czytaj więcej
Ruszamy z budowami – wsparcie dla przedsiębiorców dzięki realizacji projektów transgranicznych!
// 2020-05-27 do 2020-06-13 Ruszamy z budowami – wsparcie dla przedsiębiorców dzięki realizacji projektów transgranicznych!
Dzięki wcześniej pozyskanym dotacjom Gmina Czarny Dunajec wspiera przedsiębiorców w okresie pandemii i widma zastoju gospodarczego. czytaj więcej

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

 

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec

Partner Projektu: Miasto Trstena

Czas realizacji:

Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do VIII.2021


Aktualne zapytania ofertowe kierowane w ramach mikroprojektu pn. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

 

Wartość całkowita projektu 139934,60 €

Artykuły:

Umowa na dofinansowanie – podpisana!

Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r. Gmina Czarny Dunajec we współpracy z Miastem Trstena realizowała transgraniczny mikroprojekt pt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacjiwspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Główny cel mikroprojektu to upowszechnianie i zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na Szlaku wokół Tatr w przygranicznych obszarach Gminy Czarny Dunajec i Miasta Trstena.

Cele szczegółowe to:

- rozwój infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej na transgranicznym Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec i Mieście Trstena,

- upowszechnianie i promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionów Czarnego Dunajca i Trsteny połączonych wspólnych szlakiem rowerowym.

 

Efekty mikroprojektu adresowane są do mieszkańców i turystów.

 

Przyznana wartość tego mikroprojektu to 139 934,60 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 99 997,26 EUR, a dofinansowanie z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej - 8 474,95 EUR.

 

ZADANIA GMINY CZARNY DUNAJEC W MIKROPROJEKCIE

Na realizację poniższych działań zaplanowanych w projekcie Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 78 870,35 EUR,co stanowiło 71,46% calkowitych kosztów Gminy, tj. kwoty 110 369,93 EUR. Przyznane zostało także dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 5 518,49 EUR, co stanowiło 5% kwalifikowalnych kosztów działań partnera.

- Wykonanie strefy rekreacyjno-edukacyjnej w Chochołowie na transgranicznym Szlaku wokół Tatr

Termin realizacji zadania: marzec 2020-luty 2021

 

W ramach zadania w miejscowości Chochołów firma Usługi Ziemne Rzadkosz Grzegorz wykonała strefę rekreacyjno-edukacyjną wyposażoną w elementy aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży, osób starszych, rowerzystów.

Strefa wybudowana została w bezpośredniej lokalizacji transgranicznego Szlaku wokół Tatr. Jest ona wyposażona w urządzenia do gimnastyki plenerowej dla wszystkich grup wiekowych, plac zabaw dla dzieci oraz integracyjne miejsce odpoczynku w formie altany. Strefa jest ogólnodostępna i pozbawiona barier architektonicznych, dlatego może być wykorzystywana przez osoby niepełnosprawne. Na terenie strefy umieszczone zostałypolsko-słowackie tablice edukacyjne informujące o lokalnym dziedzictwie.Zamontowano również znaki kierunkowe prowadzące z i do Szlaku wokół Tatr, który przebiega zaledwie 200m obok. Strefa jest nową ofertą turystyczną ukierunkowaną na promocję i lepsze poznanie regionalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego pogranicza. Dzięki swojej wielofunkcyjności jako miejsce odpoczynku dla użytkowników Szlaku wokół Tatr, miejsce poznawania dziedzictwa, miejsce rekreacji i integracji społeczeństwa powstała strefa jest istotnym elementem infrastruktury transgranicznego Szlaku wokół Tatr.

Inwestycję zakończono w dniu 30.10.2020 r. Jej koszt wyniósł 397671,33 zł.
§ Poznajemy dziedzictwo pogranicza podczas aktywnego spędzania czasu

Termin realizacji zadania: marzec 2020-luty 2021

 

W ramach tego zadania do końca września 2020 r. wykonawca - firma Profipolymere sp. z o.o. w nowo utworzonej strefie rekreacyjno-edukacyjnej tuż przy Szlaku wokół Tatr oraz centrum zabytkowej przygranicznej miejscowości – Chochołów zamontował 5 stylizowanych tablic edukacyjno-informacyjnychw drewnianej ramie informujących o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym pogranicza polsko-słowackiego, w tym o zabytkowej wsi Chochołów. Treść tablic opracowana została w języku polskim, słowackim i angielskim. Dodatkowo wykonano 3 znaki kierunkoweprzekierowujące ruch rowerzystów i turystów do nowopowstałej strefy, która jest uzupełnieniem infrastruktury Szlaku wokół Tatr.

Koszt tablic wyniósł 17865,75 zł.
Drugą częścią tego zadania było opracowanie przez firmę Piotr Głowacz roGEO Studio Architektura i Geodezja katalogu prezentującego i promującego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz turystyczno-rekreacyjne obszaru pogranicza Polski i Słowacji.

Wydany w grudniu 2020 r. w 3000 szt. katalog prezentuje i promuje dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz turystyczno-rekreacyjne obszaru pogranicza objętego projektem.

Publikację opracowano w języku polskim, słowackim i angielskim. Część nakładu przekazano partnerowi słowackiemu. Publikacja dystrybuowana będzie przez obu partnerów podczas różnych wydarzeń (np. targi turystyczne), do instytucji i organizacji działających na pograniczu. Tematyka publikacji podniesie świadomość mieszkańców i turystów o produktach projektu oraz zasobach pogranicza.

Wersja elektroniczna folderu zamieszczona została poniżej na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec www.czarny-dunajec.pl oraz Miasta Trstena.


Ponadto Gmina Czarny Dunajecrealizowała działania związane z promocją i zarządzaniem projektem.

 

Z kolei zadania realizowane przez partnera słowackiego - Miasto Trstena w ramach mikroprojektu to:

- interaktywna ścieżka edukacyjna na wzgórze Bubenik i umieszczenie informacyjnych słupków z oznakowaniem kierunkowym lokalizacji ścieżki edukacyjnej,

- zorganizowanie wydarzenia pn. „Aktywne poznawanie skarbów pogranicza" dla dzieci i uczniów w wieku 10-15 lat z obu partnerskich miejscowości,

- wydanie malowanki o skarbach pogranicza.

 

Wśród rezultatów mikroprojektu należy wskazać:

- utworzenie nowej infrastruktury uzupełniającej Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr o strefę rekreacji wraz z tablicami edukacyjnymi o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym pogranicza w miejscowości Chochołów, jak również wykonanie ścieżki edukacyjnej na wzgórze Bubenik w Trstenie z interaktywnymi tablicami przedstawiającymi dziedzictwo pogranicza w tym faunę i flory,

- zachowanie i podniesienie świadomości o wybitnych unikalnych miejscach dziedzictwa kulturalnego region transgranicznego,

- rozbudowanie potencjału rozwojowego regionu transgranicznego,

- zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionu transgranicznego, będącego obszarem działania obu partnerów,

- podniesienie świadomości grup docelowych korzystających z nowych produktów projektuo dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym regionu transgranicznego,

- wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa przez odwiedzających i mieszkańców,

- udostępnienie miejsc o szczególnych walorach,

- stworzenie wspólnej oferty dla mieszkańców i turystów,

- zrównoważony rozwój trransgranicznego produktu turystycznego, jakim jest Szlak wokół Tatr z wykorzystaniem dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.

 

 

Kontakt do partnerów projektu:

Gmina Czarny Dunajec (Partner wiodący)

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

http://www.czarny-dunajec.pl

gmina@czarny-dunajec.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Piotrowski

 

Miasto Trstena (Partner projektu)
Bernolákova 96/8
Trstená 028 01

https://www.trstena.sk/

msu@trstena.sk

Osoba do kontaktu: Ing. Ivana Gallová