Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Aktualne informacje
Wzięliśmy udział w wycieczce po pograniczu polsko-słowackim
// 2021-06-16
Przedstawiciele Gminy Czarny Dunajec wzięli udział w zorganizowanej w dniu 16.06.2021 r. przez Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne wycieczce po pograniczu polsko-słowackim i prezentacji produktów mikroprojektu. czytaj więcej
Zapraszamy po odbiór bezpłatnego albumu pt. Czarny Dunajec - u wrót Skarbca!
// 2021-06-15 Zapraszamy po odbiór bezpłatnego albumu pt. Czarny Dunajec - u wrót Skarbca!
W marcu 2021 r. wydany został w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej album pn. Czarny Dunajec - u wrót Skarbca autorstwa pana Włodzimierza Cichockiego na temat walorów przyrodniczych i kulturowych przygranicznej Gminy Czarny Dunajec i partnera słowackiego, efektów wspólnych projektów, walorów pogranicza itp. czytaj więcej
Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,4 km na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż już gotowa!
// 2020-09-30 Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,4 km na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż już gotowa!
Od 1 lipca 2020 r. trwały prace związane z budową ogólnodostępnej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż o długości 400 m. czytaj więcej
Zobacz piękno pogranicza polsko-słowackie dzięki lunecie zamontowanej na torfowiskach!
// 2020-08-31 Zobacz piękno pogranicza polsko-słowackie dzięki lunecie zamontowanej na torfowiskach!
W sierpniu 2020 r. przy miejscu odpoczynku na ścieżce pieszo-rowerowej prowadzącej na torfowiska zainstalowana została luneta widokowa o średnicy obiektywu 100 mm i o powiększeniu 25 razy wraz z podstawą wykonanej ze stali nierdzewnej. czytaj więcej
Poznaj pogranicze polsko-słowackie dzięki multimedialnemu totemowi!
// 2020-08-31 Poznaj pogranicze polsko-słowackie dzięki multimedialnemu totemowi!
W sierpniu 2020 r. firma GLIP Sp. z o.o. zamontowała na rynku w Czarnym Dunajcu multimedialny totem. czytaj więcej
Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!
// 2020-05-07 do 2020-05-21 Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!

W dniu 06-05-2020r. Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podpisał umowę z firmą „TS BUD” Tomasz Stachulak na wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec – Odrowąż w ramach mikroprojektu pn.: „Odkrywanie poprzez udostępnianie - poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”
czytaj więcej

Od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. Gmina Czarny Dunajec we współpracy z Oravskim múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne realizowała transgraniczny mikroprojekt pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacjiwspółfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Główny cele projektu to zachowanie, ochrona, wsparcie i rozwój wspólnego unikatowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Cele szczegółowe to:

  • Wspólna ochrona i zachowanie unikatowych walorów torfowisk i Zamku Orawskiego na pograniczu Polski oraz Słowacji.
  • Upowszechnianie niedostępnych na co dzień miejsc o wybitnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego pogranicza
  • Wykorzystanie najnowszych technologii multimedialnych oraz urządzeń do udostępniania i wspólnego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Efekty mikroprojektu adresowane są do mieszkańców i turystów: dla których dotychczas dostęp do wiedzy o walorach przyrodniczych oraz dziedzictwie historycznym i kulturowym był ograniczony lub niedostępny.

Przyznana wartość tego mikroprojektu to 128 253,03 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 99 998,88 EUR, a dofinansowanie z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej - 8 237,22 EUR.

ZADANIA GMINY CZARNY DUNAJEC W MIKROPROJEKCIE

Na realizację poniższych działań zaplanowanych w projekcie Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 71 546,35EUR,co stanowiło 77,97% calkowitych kosztów Gminy, tj. kwoty91 761,39 EUR. Przyznane zostało także dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 3 649,16 EUR, co stanowiło 5% kwalifikowalnych kosztów działań partnera.

§Odkrywanie przez udostępnianie nowych obszarów pogranicza polsko - słowackiego

Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do VI.2021

 W ramach zadania wybudowano ogólnodostępną ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni tłuczniowej na odcinku Czarny Dunajec – Odrowąż o długości 400 m. Prowadzoneodlipca 2020 r. przez firmę TS Tomasz Stachulak z Jabłonki roboty obejmowały: roboty pomiarowe, roboty ziemne, ułożenie warstwy wzmacniającejz geowłókniny i geokrat, wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, wykonanie poboczy,humusowanie i montaż bariery. Odbiór ścieżki odbył się w dniu 07.09.2020 r. Koszt tej inwestycji wyniósł: 245943,67 zł.

Ścieżka prowadzi ze Szlaku wokół Tatr w Czarnym Dunajcu w kierunku Odrowąża udostępniającobszar o unikatowych walorach przyrodniczych tj. Torfowisk Orawsko-Nowotarskich w związku z czym przy barierze została umieszczona dwustronna tablica edukacyjna o wymiarach 100x80 cm w języku polskim i słowackim odziedzictwie przyrodniczym pogranicza służąca pogłębieniu wiedzy mieszkańców i turystów.  • Odkrywanie przez oglądanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego pogranicza
Termin realizacji zadania: marzec 2020-marzec 2021

W ramach tego zadania w sierpniu 2020 r.firma GLIP Sp. z o.o. zamontowała na rynku w Czarnym Dunajcu multimedialny totem. Zainstalowany w centrum miejscowości totem służy nowoczesnej formie przekazu treści multimedialnych wytworzonych w ramach projektu Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”, jak również udostępnianiu dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego pogranicza. Informacje w totemie są w języku polskim, słowackim i angielskim. Urządzenie jest ogólnodostępne, również dla osób niepełnosprawnych. Koszt urządzenia wyniósł 33210,00 zł.

 


Także sierpniu 2020 r. przy miejscu odpoczynku na ścieżce pieszo-rowerowej prowadzącej na torfowiska zainstalowana została luneta widokowa o średnicy obiektywu 100 mm i o powiększeniu 25 razy wraz z podstawą wykonanej ze stali nierdzewnej.

Luneta ta pozwala na nieinwazyjne obserwowanie dzikiej przyrody i niezwykle cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt występujących na polsko-słowackich torfowiskach. Korzystanie z lunety jest bezpłatne.

Koszt jej wykonania i instalacji wyniósł 16 605,00 zł.
Wydany został również w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej album pn. Czarny Dunajec - u wrót Skarbca autorstwa pana Włodzimierza Cichockiego na temat walorów przyrodniczych i kulturowych przygranicznej Gminy Czarny Dunajec i partnera słowackiego, efektów wspólnych projektów, walorów pogranicza itp. Jak czytamy we wstępie: „to publikacja poświęcona temu, co bezcenne i unikatowe zarówno w kulturze, jak i przyrodzie Podhala. Gmina Czarny Dunajec jest miejscem, które stanowi naturalne wrota do skarbca Podhala i Orawy. Jest jednocześnie spoiwem kultur regionu oraz pogranicza Polski i Słowacji. Ten nieoszacowany, drogocenny zakątek Europy ukochała sobie również natura, która na przestrzeni lat w ukryciu od zgiełku metropolii wykształciła przepiękne, osobliwe i niepowtarzalne formy świata roślin i zwierząt, nierzadko stanowiące żywy relikt przeszłości. Niech ta publikacja będzie tylko krótkim wstępem do opowieści o odkrywaniu skarbca pogranicza, a to, co uda się odkryć, niech wzbogaci Państwa wspomnienia i zachęci do stałych powrotów do naszego regionu”.

Wersja elektroniczna folderu zamieszczona została poniżej na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec www.czarny-dunajec.pl

Ponadto Gmina Czarny Dunajecrealizowała działania związane z promocją i zarządzaniem projektem.

 

Z kolei partner słowacki - Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne w ramach mikroprojektu w ramach zaplanowanych zadań:

  • § zainstalował w Centrum Informacyjnym Muzeum multimedialny totem, który prezentuje działania projektu oraz atrakcje w okolicy Orawskiego Zamku na polsko-słowackim pograniczu,
  •  przygotowałfilm w technologii VR (wirtualnej rzeczywistości) i 360° o Orawskim Zamku i historycznych kostiumach. Film służy tym, którzy ze względów zdrowotnych i z powodu niepełnosprawności nie mogą zwiedzać Orawskiego Zamku. Skrócona wersja filmu jest prezentowana na monitorze w cytadeli zamku. Zostały w nim zaprezentowane te części zamku, które z powodów bezpieczeństwa nie są dostępne dla zwiedzających,
  •  zorganizujewycieczkę do zabytków polsko-słowackiego pogranicza.

 

Wśród rezultatów mikroprojektu należy wskazać:

- udostępnienie i zachowanie trudno dostępnych unikatowych kulturowych i przyrodniczych walorów polsko-słowackiego pogranicza takich jak Torfowiska Orawsko-Nowotarskie i Zamek Orawski,

- zachowanie w interaktywnej formie informacji i materiałów o unikatowych walorach pogranicza, a tym samym przyczynienie się do podniesienia świadomości grup docelowych korzystających z nowych narzędzi o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym regionu transgranicznego,

- stworzenie wspólnej oferty dla mieszkańców i turystów,

- zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionu transgranicznego, będącego obszarem działania obu partnerów,

- rozbudowanie potencjału rozwojowego regionu transgranicznego,

- wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa przez odwiedzających i mieszkańców.

 

 

Kontakt do partnerów projektu:

Gmina Czarny Dunajec (Partner wiodący)

Ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

http://www.czarny-dunajec.pl

gmina@czarny-dunajec.pl

Osoba do kontaktu: Jacek Piotrowski

 

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (Partner projektu)
Hviezdoslavovo námestie 7
Dolný Kubín 02601

www.oravskemuzeum.sk

projekty@oravskemuzeum.sk

Osoba do kontaktu: Zuzana Ivanova
Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec
Partner Projektu: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Wartość całkowita projektu 128253,03 €

Czas realizacji:
Projekt będzie realizowany w okresie od III.2020r. do II.2021

Aktualne zapytania ofertowe kierowane w ramach mikroprojektu pn. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji: